เงื่อนไขการใช้งาน

ฉบับล่าสุด: วันที่ 10 กันยายน 2561

คำนำ

ยินดีต้อนรับสู่ ตลาด

แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซด์ของ ตลาด (“แพลตฟอร์ม”) เป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ลงทะเบียน (“ผู้ใช้”) สามารถซื้อขายบริการและสินค้าต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร (“บริการ”) ร้านค้า (“ผู้ให้บริการ”) สามารถเสนอบริการได้ ซึ่งสามารถซื้อขายกันได้ (สมาชิกผู้ซื้อ คือ “ลูกค้า”) ด้วยเหตุนี้สมาชิกสามารถจ้างพนักงาน (“ลูกจ้าง”) ของผู้ขายได้

บริษัทไม่ได้นำเสนอบริการใด ๆนอกเหนือจากการให้บริการแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯไม่ได้ขายบริการใด ๆ หรือจ้างพนักงานให้ทำการขายดังกล่าว ตลาดเป็นเพียงแพลตฟอร์มสื่อกลาง ซึ่งสัญญาต่าง ๆสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างสมาชิก (“สัญญาการให้บริการ”) บริษัทฯให้บริการการใช้แพลตฟอร์มโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และเฉพาะบุคคลที่มีอายุผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานได้ สัญญาต่างๆที่ทำขึ้น เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงตามเงื่อนไขการซื้อขายระหว่างกัน

ตามเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง การอนุญาต คำตัดสิน การตัดสินใจ หรือข้อกำหนดอื่นใดของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ไม่ว่ากฎหมายเหล่านี้จะมีผลในขณะนี้หรือจะมีผลในภายหลังในขณะที่ท่านยังเป็นผู้ใช้งานอยู่

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้โดยละเอียด เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของท่าน โดยการเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์มของ ตลาด ท่านยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาโดย ตลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพลตฟอร์มนี้ด้วย

นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้ ตลาด เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. เนื้อหาของสัญญา

เนื้อหาของข้อตกลงนี้คือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ ตลาด ตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำนำถึงเงื่อนไขนี้ ซึ่งผู้ใช้สามารถแนะนำตนเองและติดต่อกันได้โดยตรง โดย ตลาด เป็นเพียงผู้สร้างและดูแลระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งาน การให้บริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน) ซึ่งมีการทำสัญญาแยกต่างหาก ไม่ใช่เรื่องของสัญญา

2. ขั้นตอนการใช้งาน

2.1 ในการใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน (“บัญชี”) การลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของแพลตฟอร์มต้องระบุรหัสผ่าน ผู้ใช้งานทั้งหมดจะต้องส่งบันทึกภาพใบหน้าปัจจุบันเพื่อทำการยืนยันตัวตน หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นผู้ใช้งานจึงสามารถเสนอขายสินค้าและบริการได้

 

2.2 ผู้ให้บริการสามารถเผยแพร่ข้อเสนอการให้บริการโดยมีราคากำกับไว้ (“ราคาเสนอขาย”) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง เมื่อคลิกไปที่ “บันทึกราคาของท่าน” ข้อเสนอของท่านจะได้รับการเผยแพร่

 

2.3 ลูกค้าสามารถเลือกซื้อบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอได้ เพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน ให้เข้าไปที่ “ค้นหาผู้ให้บริการ” จากนั้นจึงยืนยันที่ “ท่านจองผู้ให้บริการหรือไม่” เพื่อเลือกซื้อบริการ

 

2.4 ราคาของสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องชำระจะเป็นราคาเสนอขาย ณ เวลาที่ลูกค้าทำคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย (ผ่านแพลตฟอร์ม) และชำระเป็นเงินบาท

 

2.5 ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่ ตลาด เป็นผู้กำหนดให้เป็นครั้งต่อครั้ง การชำระเงินทั้งหมดจะกระทำโดยตรงระหว่างผู้ใช้งาน การคืนเงินใด ๆ จะดำเนินการผ่านการยอมรับขั้นตอนการชำระเงิน

3. สัญญาบริการ

3.1 การตกลงและการเจรจาต่อรองสำหรับการให้บริการใด ๆ ข้อสรุปของสัญญาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามสัญญานั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องจะต้องมั่นใจว่าโครงการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามสัญญานั้นเป็นไปตามกฎหมายไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการสามารถเจรจาต่อรองได้ด้วยตนเอง

 

3.2 ผู้ใช้บริการมีอิสระในการกำหนดรูปแบบของสัญญาการให้บริการซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเนื้อหาของสัญญาการให้บริการนี้ไม่อาจขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ ตลอดถึงกฎหมายไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการนั้นเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของ ตลาด ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องดำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาของ ตลาด อย่างเหมาะสม

 

3.3 สัญญานี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้เผยแพร่การตอบรับข้อเสนอบนแพลตฟอร์ม ซึ่งลูกค้าได้ตอบรับข้อเสนอโดยยการคลิกยืนยันไปที่ปุ่ม “ผู้ให้บริการเกษตรยืนยันรับงานแล้ว?”

 

3.4 ตลาด เป็นแค่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายกันระหว่างผู้ใช้งาน แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้งานหรือตัวแทนจำหน่ายและไม่ได้เป็นคู่สัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย

4. ข้อห้ามสำหรับการหลอกลวงและการผูกขาด

หากผู้ขายต้องการเสนอบริการบนแพลตฟอร์ม ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องทำสัญญากันโดยผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท ผู้ใช้งานจะไม่ให้บริการโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์ม

5. หน้าที่ของผู้ใช้แพลตฟอร์ม

5.1 ผู้ขายจะรับผิดชอบในการให้บริการตามที่เสนอขาย และเสนอบริการที่สามารถทำได้จริงเท่านั้น

 

5.2 ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาการให้บริการ ในกรณีที่มีการแจ้งราคาผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที

 

5.3 ลูกค้าได้ยอมรับการซื้อขายด้วยตนเอง โดยมีผลผูกพันและไม่สามารถเพิกถอนและโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

 

5.4 ข้อมูลการเข้าถึง โดยเฉพาะรหัสผ่านควรเก็บเป็นความลับและป้องกันจากการเข้าถึงโดยผู้อื่น ห้ามมิให้บุคคลใดใช้งานบัญชีของผู้ใช้ หากทราบว่ามีบุคคลใดใช้บัญชีหรือรหัสผ่านในทางที่ผิดใด ๆ จะต้องแจ้งให้ทราบทันทีที่ info@TALAD.com ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานที่ผิดของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากได้ละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ นอกเหนือจากนั้น ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีในทางที่ผิด

 

5.5 ผู้ใช้ทั้งหมดยอมรับว่าห้ามไม่ให้

 

ก. ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือระบุสถานะที่มิชอบ หรือบิดเบือนความจริงในการติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

 

ข. ใช้แพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการโพสต์ การสนับสนุน หรือการส่งเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการส่งสปายแวร์และไวรัส

 

ค. ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำนำของข้อกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช้เพื่อการแถลงนโยบายทางการเมือง

 

ง. พยายามที่จะเข้าถึงหรือแทรกแซงหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

นอกจากนี้ เกษตรกรและผู้รับเหมาได้รับอนุญาตในการใช้งานได้เท่านั้น ตลาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรายละเอียดของผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือผู้รับเหมาได้ตลอดเวลา

6. สิทธิและหน้าที่ของ ตลาด

6.1 ตลาด อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการหรือถอดถอนไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วนของแพลตฟอร์มนี้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือการถอดถอน ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มได้

 

6.2 ตลาด ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 

ก. ติดตามหรือควบคุมกิจกรรมใด ๆ เนื้อหาหรือองค์ประกอบบนแพลตฟอร์มและ / หรือผ่านทางการให้บริการ ตลาด อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดใดๆและอาจดำเนินการใดๆตามที่ ตลาด เห็นสมควร

 

ข. ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม และ / หรือ บริการ

 

ค. ลบเนื้อหาของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

 

ง. รายงานกิจกรรมใด ๆ ที่ ตลาด สงสัยว่าได้ละเมิดกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับต่อหน่วยงานของรัฐที่ดูแลอยู่และร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ / หรือ

 

จ. การร้องขอข้อมูลใด ๆ จากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้งาน และ / หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา และ ตลาด ขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หากผู้ใช้งานปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล และ / หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือหาก ตลาด มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูล และ / หรือ รายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง

 

6.3 ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดในการใช้งานให้ ตลาด เพื่อใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ คำถาม รีวิว ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (“การส่ง”) เมื่อผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่ส่งไปยังแพลตฟอร์ม เขายังมอบสิทธิ์ให้ ตลาด ใช้ชื่อของผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อกับการรีวิวความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆที่ ตลาด อาจเผยแพร่ ดัดออกหรือแก้ไขข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมา แต่ไม่ต้องผูกพัน

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 ลิขสิทธิ์ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในและไปยังแพลตฟอร์ม เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือควบคุมโดย ตลาด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการ

 

7.2 ลูกค้าจะต้องไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายลิขสิทธิ์ หมายเลขซีเรียล ป้ายชื่อ หรือแท็ก หรือสัญลักษณ์ หรือประวัติที่ติดอยู่กับบริการใด ๆ

 

7.3 ผู้ใช้งานยินยอมให้ ตลาด เป็นผู้มีสิทธิโดยทั่วไป ทั่วโลก ฟรี ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งรวมถึง:

 

ก. สิทธิ์ในการทำซ้ำ สิทธิ์ในการเข้าถึงและการเผยแพร่ข้อมูล เช่น สิทธิในการใช้เนื้อหาโดยไม่จำกัดเวลาโดยเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการรวมระบบดิจิตอลบนเว็บไซต์ และสิทธิในการเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณชน หรือการทำซ้ำ การถ่ายทอดและการกระจายเสียงสู่สาธารณะ (โดยเฉพาะผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่แบ่งปันโดยผู้ใช้งาน) และ

 

ข. สิทธิ์ในการจัดให้มีตามคำขอ เช่น สิทธิในการจัดเก็บเนื้อหา มีไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และมีไว้เพื่อส่งต่อให้กับบุคคลใด ๆ

 

7.4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ผู้ใช้ยอมรับว่าข้อมูลดิบและข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้งาน อาจอยู่ในรูปแบบของเนื้อหาของผู้ใช้งาน เช่น การแสดงเหตุผลด้วยภาพหรือกราฟิก หรือเพื่อความชัดเจน หรืออาจใช้ในเว็บไซต์ภายนอกภายใต้ที่อยู่โดเมนที่ต่างกัน

 

7.5 ไม่มีข้อความใดบนแพลตฟอร์มและในข้อตกลงนี้ที่ถูกตีความว่ามีสิทธิใช้ใบอนุญาตใด ๆ หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนบริการโดยปริยาย หรือโดยกฎหมายปิดปาก หรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น (ซึ่งรวมถึง Meta tag หรือเป็นลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ตลาด หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. การรับประกัน

8.1 ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการนำเสนอหรือรับรองหรือการรับประกันใด ๆ โดยนัย โดยชัดแจ้ง หรือตามกฎหมาย รวมถึง การรับประกัน การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ชื่อเรื่อง การค้า คุณภาพสินค้าเป็นที่น่าพอใจ หรือเหมาะกับการใช้งานที่ให้มากับแพลตฟอร์มหรือบริการที่นำเสนอ โดยปราศจากอคติต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ตลาด จะไม่รับประกันใด ๆ ต่อ:

 

ก. ความถูกต้อง ทันสมัย ความเพียงพอ มูลค่าทางการค้า หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

 

ข. แพลตฟอร์ม และ / หรือ บริการที่มีให้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการละเว้นหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบจะได้รับการแก้ไข

 

ค. แพลตฟอร์มและ / หรือบริการที่ปราศจากมัลแวร์หรือสปายแวร์ และ

 

ง. ความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ส่งผ่านแพลตฟอร์ม; ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่ข้อมูลที่ส่งหรือรับผ่านแพลตฟอร์มอาจสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต และ / หรือ เปิดเผยโดย ตลาด ต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเป็นผู้ใช้งานหรืออ้างว่ากระทำการภายใต้อำนาจของผู้ใช้งาน

 

8.2 การรับประกันใด ๆ สำหรับบริการต้องเป็นไปตามสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อผูกมัดทางกฎหมายของ ตลาด

9.1 การเชื่อมโยงหลายมิติ: เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน ตลาด อาจรวมถึงการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์”) ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ตลาด และ ตลาด ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น ความล่าช้า หมิ่นประมาท กลั่นแกล้ง การใส่ร้าย ข้อความเท็จ ลามกอนาจาร หยาบคาย ดูหมิ่น ไม่ถูกต้องหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหา หรือผลของการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆไม่ได้เป็นการรับรองหรือยืนยันเว็บไซต์ดังกล่าว และผู้ใช้ยอมรับว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้งานเอง

 

9.2 ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขายหรือตัวแทน (ซึ่งอาจรวมถึง ตลาด) สำหรับความล้มเหลว การหยุดชะงัก หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้เลือกไว้ ตลาดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชำระเงินโดยชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบหรือระบุเหตุผลใด ๆ

 

9.3 ในขณะที่ผู้ขายพยายามที่จะให้คำอธิบายอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบริการนี้ ตลาด ไม่รับประกันว่าคำอธิบายดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อคำอธิบายผิดใด ๆ แม้ในกรณีที่บริการที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะที่แตกต่างจากบริการตามที่อธิบายไว้ในแพลตฟอร์มตามที่ลูกค้าได้สั่งไว้

 

9.4 ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานสำหรับความสูญหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใด ๆ (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินการ) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวกับ:

 

ก. จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบริการ

 

ข. การขายบริการให้แก่ผู้ใช้งาน หรือการใช้งาน หรือการขายซ้ำ โดยผู้ใช้งาน และ

 

ค. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการ

 

ง. การเข้าถึง การใช้ และ / หรือ ไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ

 

จ. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดิบใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ไม่ควรกระทำการใด ๆ กับข้อมูลดิบดังกล่าวโดยไม่มีการยืนยันหรือตรวจสอบเนื้อหาเหล่านั้นก่อน

 

ฉ. ความผิดพลาดใด ๆ ของ ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก ความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นที่เป็นอันตราย รหัสที่ทำลายหรือขัดขวาง โปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร และ

 

ช. การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ใด ๆ

 

9.5 ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่จัดเตรียมไว้บนหรือผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับ farming advice ผู้ใช้ทุกคนควรปรึกษากับที่ปรึกษามืออาชีพก่อนที่จะมีมาตรการใด ๆ ออกมาหรือผ่านทางแพลตฟอร์ม

 

9.6 ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามและผลที่ตามมาจากการกระทำดังกล่าว

 

9.7 เหตุสุดวิสัย: ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ใด ๆ หรือความไม่ถูกต้อง ไม่น่าไว้วางใจ หรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหาของแพลตฟอร์มหากเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อเหตุการณ์หรือความล้มเหลวซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ ตลาด

 

9.8 ผู้ใช้งานจะชดใช้ค่าเสียหายและระงับความสูญเสียของ ตลาด สำหรับการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลที่สามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือการใช้แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

10. การสิ้นสุดและการยกเลิก

10.1 ตลาดอาจยุติการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้งานและ / หรือยกเลิกชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ตลาด แต่เพียงผู้เดียว โดยมีผลทันทีเมื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ ตลาด อาจเข้าสู่แพลตฟอร์ม (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

 

10.2 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ info@TALAD.com

ปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับสัญญาการให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเตรียมสัญญาการบริการ พร้อมกับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์หรือการร้องเรียนผ่านศูนย์การรับส่งข้อความของ ตลาด ก่อนที่จะดำเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมาย คู่สัญญามีระยะเวลา 15 วันสำหรับการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขความขัดแย้ง ภายหลังช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง อาจมีการอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง